Ngoài Ban giám đốc điều hành, ABC được phân thành nhiều phòng, ban với các chức năng và nhiệm vụ riêng biệt

Công ty được chia thành các phòng với chức năng chính như sau:

  • Ban giám đốc.
Người đại diện: Nguyễn Hữu A
SĐT: 094 0000 000
Email: nha@gmail.com
  • Phòng Kế hoạch - Tài chính: Thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới tài chính, kế toán, tổ chức lao động và các vấn đề chung khác; Lập kế hoạch ký kết, thực hiện các hợp đồng và theo dõi tiến độ các dự án mà công ty tham gia.
Trưởng phòng: Lê Thanh B
SĐT: 098 000 0000
Email: ltb@gmail.com
  • Phòng Thí nghiệm - Kiểm định.
Trưởng phòng: Nguyễn Văn C
SĐT: 094 000 0000
Email: nvc@gmail.com
  • Phòng Kỹ thuật: Có nhiệm vụ thực hiện phần kỹ thuật của các dự án, công trình.
Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn D
SĐT: 091 000 0000
Email: ntd@gmail.com
  • Phòng Kết cấu – Công nghệ: Có nhiệm vụ nghiên cứu, tính toán các kết cấu mới trong xây dựng, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ mới cũng như các công nghệ tiên tiến.
Trưởng phòng: Ngô Văn E
SĐT: 099 000 0000
Email: nve@gmail.com
  • Các đội thi công: thực hiện các dự án thi công công trình.